STATUT

POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH
41-506 CHORZÓW
UL. RACŁAWICKA 19

STATUT

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓŁNE

§1.

1.1. Towarzystwo nosi nazwę: Polskie Towarzystwo badań Nieniszczących, w skrócie PTBN
1.2. PTBN jest dobrowolnym, trwałym stowarzyszeniem naukowo-technicznym o charakterze nie zarobkowym, zrzeszającym osoby fizyczne i prawne interesujące się lub zajmujące się badaniami nieniszczącymi.
1.3. PTBN posiada osobowość prawną.
1.4. Terenem działalności PTBN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Siedzibą władz PTBN jest miasto Chorzów.
1.6. PTBN działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.
1.7. PTBN może zrzeszać i stowarzyszać się w krajowych i międzynarodowych organizacjach o charakterze naukowo-technicznym.
1.8. PTBN używa odznak i pieczęci według ustalonych w tym zakresie przepisów.

§2.

2.1. PTBN opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy osób zatrudnionych.
2.2. PTBN może prowadzić działalność gospodarczą według zasad dopuszczonych przez obowiązujące przepisy. Dochód z działalności gospodarczej PTBN może służyć tylko do realizacji celów statutowych i nie może być podzielony między członków PTBN.
2.3. Rokiem rozliczeniowym PTBN jest rok kalendarzowy.

Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§3.

Do zasadniczych celów PTBN należy:
3.1. popieranie rozwoju badań nieniszczących
3.2. upowszechnianie wiedzy o badaniach nieniszczących
3.3. podnoszenie kwalifikacji naukowych i technicznych w zakresie badań nieniszczących przede wszystkim członków PTBN
3.4. propagowanie roli badań n nieniszczących w przemyśle, w szczególności w systemach sterowania jakością
3.5. propagowanie nowoczesnych metod i rozwiązań oraz promocja działalności osób fizycznych i prawnych
3.6. integracja środowiska interesującego się, względnie zajmującego się badaniami nieniszczącymi
3.7. pomoc w ochronie interesów zawodowych środowiska badań nieniszczących, przede wszystkim członków PTBN

§4.

PTBN realizuje swe cele poprzez następujące działania w zakresie badań nieniszczących:
4.1. organizowanie spotkań, odczytów, szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji, wystaw, konkursów
4.2. prowadzenie działalności certyfikacyjnej personelu badań nieniszczących
4.3. organizowanie i prowadzenie szkolenia
4.4. opracowywanie i opiniowanie programów szkoleniowych
4.5. opracowywanie i wydawnictwo książek, materiałów informacyjnych i szkoleniowych, informacji bibliograficznych
4.6. opracowywanie i opiniowanie norm, wytycznych, procedur i innych dokumentów
4.7. organizowanie wycieczek na konferencje i wystawy
4.8. współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi i podmiotami gospodarczymi
4.9. udzielanie porad członkom PTBN
4.10. występowanie do instytucji i organów władzy

Rozdział III. CZŁONKOWIE PTBN

§5.

Członkowie PTBN dzielą się na:
5.1. zwyczajnych
5.2. wspierających
5.3. honorowych

§6.

6.1. Członkiem zwyczajnym PTBN może zostać pełnoletnia osoba fizyczna na podstawie złożonej deklaracji, zawierającej rekomendację członków zwyczajnych PTBN, jeżeli:
6.1.1. zajmuje się badaniami nieniszczącymi i popiera cele PTBN,
6.1.2. dokona jednorazowej wpłaty wpisowego ustalonej przez Walne Zebranie PTBN.
6.2. Przyjęcie w poczet zwyczajnych członków PTBN następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd PTBN.
6.3. Członek zwyczajny PTBN ma prawo:
6.3.1. wybierać i być wybieranym do władz PTBN,
6.3.2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w zebraniach członków PTBN,
6.3.3. występować do władz PTBN,
6.3.4. podejmować i prowadzić działania na rzecz rozwoju PTBN,
6.3.5. brać udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez PTBN,
6.3.6. otrzymywać czasopismo wydawane przez PTBN i korzystać z jego łamów zgodnie z obowiązującymi przepisami
6.4. Członek zwyczajny PTBN ma obowiązek:
6.4.1. przestrzegać postanowień statutu, uchwał i regulaminów PTBN,
6.4.2. wspierać program PTBN i brać udział w jego realizacji,
6.4.3. opłacać składki członkowskie ustalone przez walne Zebranie,
6.4.4. przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§7.

7.1. Członkiem wspierającym PTBN może zostać osoba fizyczna lub prawna chcąca wspierać materialnie działalność PTBN, na podstawie złożonej deklaracji zawierającej rekomendację członków zwyczajnych PTBN.
7.2. Przyjęcie w poczet nowych członków wspierających PTBN następuje poprzez podjęcie uchwały przez zarząd PTBN.
7.3. Członek wspierający PTBN nie ma czynnego ani biernego prawa wyborczego.
7.4. Członek wspierający PTBN sam lub za pośrednictwem swego upoważnionego przedstawiciela ma prawo:
7.4.1. brać udział z głosem doradczym w zebraniach członków PTBN,
7.4.2. brać udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez PTBN,
7.4.3. korzystać z ulg przewidzianych dla członków zwyczajnych
7.5. Członek wspierający ma prawo:
7.5.1. podejmować i prowadzić działania na rzecz rozwoju PTBN,
7.5.2. otrzymywać czasopismo wydawane przez PTBN i korzystać z jego łamów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.6. Członek wspierający ma obowiązek opłacać składki członkowskie ustalone przez Walne Zebranie.

§8.

8.1. Członkiem honorowym PTBN może zostać osoba fizyczna za szczególne zasługi dla PTBN lub rozwoju badań nieniszczących na podstawie uchwały Walnego Zebrania PTBN, w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie PTBN.
8.2. Członkowie honorowi PTBN mają prawa i obowiązki takie, jak członkowie zwyczajni PTBN za wyjątkiem obowiązku płacenia składek.

§9.

Członkostwo w PTBN ustaje na skutek:
9.1. rezygnacji,
9.2. skreślenia,
9.3. wykluczenia.

§10.

10.1. Rezygnacja z członkostwa PTBN wymaga pisemnego oświadczenia członka.
10.2. Rezygnację członka zwyczajnego lub wspierającego zatwierdza Zarząd PTBN. Rezygnację członka honorowego zatwierdza Walne Zebranie.
10.3. Osoby, które zrezygnowały z członkostwa w PTBN, mogą się starać ponownie o przyjęcie w poczet członków.

§11.

11.1. Skreślenie z listy członków następuje:
11.1.1. z chwilą śmierci członka,
11.1.2. wskutek nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu.
11.2. Skreślenie z listy członków PTBN następuje na podstawie uchwały Zarządu PTBN. W przypadku nie płacenia składek, uchwała Zarządu powinna być doręczona zainteresowanemu członkowi i uwzględnić 30.dniowy okres na wniesienie ewentualnego odwołania.
11.3. Osoby skreślone z listy członków PTBN wskutek nie płacenia składek mogą się ponownie starać o przyjęcie w poczet członków PTBN. Zarząd PTBN ma prawo w stosunku do ponownie przyjętych członków ograniczyć ulgi finansowe, jeśli takie są stosowane.

§12.

12.1. Wykluczenie może nastąpić wskutek:
12.1.1. rażącego nieprzestrzegania statutu, uchwał i regulaminów PTBN,
12.1.2. działania na szkodę PTBN,
12.1.3. nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego lub etyki zawodowej.
12.2. Wniosek o wykluczenie powinien być skierowany do zarządu PTBN, który przekazuje go Sądowi Koleżeńskiemu.
12.3. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu PTBN w oparciu o postanowienie Sądu Koleżeńskiego PTBN. Uchwała Zarządu w tej sprawie powinna być doręczona członkowi PTBN przewidzianemu do wykluczenia i uwzględnić 30.dniowy okres na wniesienie ewentualnego odwołania.
13.4. Osoby wykluczone z PTBN nie mają prawa ponownego wstąpienia do PTBN.

Rozdział IV. WŁADZE, ORGANY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PTBN

§13.

13.1. Władzami PTBN są:
13.1.1. Walne Zebranie członków PTBN nazywane dalej Walnym Zebraniem PTBN,
13.1.2. Zarząd PTBN,
13.1.3. Komisja Rewizyjna PTBN,
13.1.4. Sąd Koleżeński PTBN.
13.2. Organami PTBN są:
13.2.1. Komisje lub Zespoły PTBN
13.2.2. Kluby PTBN.
13.3. Komórką organizacyjną PTBN jest Biuro PTBN.

§14.

Kadencja władz i organów PTBN trwa 4 lata.

§15.

Walne Zebranie członków PTBN jest najwyższą władzą PTBN i biorą w nim udział:
15.1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi PTBN,
15.2. z głosem doradczym członkowie wspierający za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli i zaproszeni goście.

§16.

Walne Zebranie:
16.1. uchwala statut PTBN lub jego zmiany,
16.2. uchwala ordynację wyborczą do władz PTBN,
16.3. wybiera skład osobowy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego PTBN,
16.4. uchwala wysokość składek członkowskich,
16.5. uchwala generalnie kierunki działalności PTBN,
16.6. ocenia i wprowadza zmiany do regulaminów pracy organów i komórek organizacyjnych PTBN,
16.7. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu PTBN,
16.8. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
16.9. rozpatruje sprawy należące wg statusu do jego kompetencji,
16.10. rozpatruje sprawy nie należące do kompetencji innych władz i organów PTBN,
16.11. rozpatruje sprawy wniesione pod jego obrady,
16.12. podejmuje uchwałę o likwidacji PTBN i przeznaczeniu jego majątku.

§17.

17.1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania PTBN ustala Zarząd PTBN i podaje do wiadomości członków na co najmniej 30 dni przed jego terminem.
17.2. Walne Zebranie PTBN (zwyczajne) powinno być zwołane przy końcu kadencji Zarządu PTBN, nie później jednak niż 3 miesiące od terminu jej upływu.
17.3. Walne Zebranie PTBN (nadzwyczajne) w toku kadencji Zarządu:
17.3.1. może być zwołane z inicjatywy Zarządu,
17.3.2. powinno być zwołane w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku ze strony Komisji Rewizyjnej PTBN, Sądu Koleżeńskiego PTBN lub co najmniej 20% ogółu członków zwyczajnych.
17.4. Zmiana porządku dziennego walnego Zebrania w jego toku wymaga zgody zwykłej większości głosów członków PTBN uprawnionych do głosowania.

§18.

18.1. Uchwały Walnego Zebrania, poza uchwałami dotyczącymi zmian w statucie, zmiany siedziby oraz likwidacji PTBN są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków PTBN i zapadają zwykła większością głosów.
18.2. W głosowaniu biorą udział członkowie przyjęci do PTBN najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania.
18.3. Członkowie nie mogący wziąć osobiście udziału w Walnym Zebraniu mogą upoważnić pisemnie do głosowania w ich imieniu innych członków obecnych na zebraniu i uprawnionych do głosowania.
18.4. Głosowania na władze PTBN są tajne, chyba że za głosowaniem jawnym opowie się zwykła większość członków obecnych i uprawnionych do głosowania.
18.5. Głosowania dotyczące innych spraw są jawne, chyba że za głosowaniem tajnym opowie się zwykła większość członków PTBN obecnych i uprawnionych do głosowania.

§19.

19.1. Zarząd PTBN jest najwyższą władzą między Walnymi Zebraniami PTBN i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem PTBN.
19.2. Zarząd składa się z 5. do 7. osób. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego (wiceprzewodniczących) oraz członkowie.
19.3. Skład Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie PTBN.
19.4. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz przydziału określonych zadań pozostałym członkom Zarządu dokonuje Zarząd na posiedzeniu konstytuującym.
19.5. Zarząd reprezentuje PTBN na zewnątrz, a jego imieniu występuje przewodniczący. W razie nieobecności przewodniczącego w imieniu PTBN występuje jeden z wiceprzewodniczących.
19.6. W trakcie trwania kadencji Zarząd PTBN może dokooptować do swojego składu w miejsce ustępujących co najmniej 2. Osoby. Zmiany w składzie Zarządu powinny być zatwierdzone przez nadzwyczajne Walne Zebranie PTBN.

§20.

Do zakresu działania Zarządu PTBN należy:
20.1. realizacja uchwał Walnego Zebrania PTBN,
20.2. określanie i realizacja programów pracy,
20.3. ustalanie budżetu,
20.4. zarządzanie majątkiem,
20.5. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
20.6. podejmowanie uchwał w oparciu o postanowienia Sądu Koleżeńskiego,
20.7. rozpatrywanie odwołań członków,
20.8. ustalanie zasad przyznawania ulg finansowych członkom przy opłatach za wydawane publikacje i organizowane imprezy przez PTBN,
20.9. powoływanie i likwidowanie organów PTBN, zatwierdzanie regulaminów ich działania, nadzór nad ich działalnością, zwieszanie ich uchwał w razie sprzeczności ze statutem, regulaminami i uchwałami Walnego Zebrania PTBN,
20.10. nadzór nad działalnością Biura PTBN,
20.11. występowanie do krajowych i międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych w sprawie współpracy z nimi oraz delegowanie członków PTBN na imprezy przez nie organizowane,
20.12. powoływanie okresowych ciał opiniodawczych spośród członków PTBN i spoza PTBN,
20.13. zwoływanie Walnego Zebrania PTBN.

§21.

21.1. Posiedzenia Zarządu PTBN są zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego Zarządu lub jego zastępcę.
21.2. Uchwały Zarządu są prawomocne, gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa składu Zarządu i zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
21.3. W posiedzeniu zarządu z głosem doradczym:
21.3.1. powinien uczestniczyć pracownik Biura PTBN,
21.3.2. mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez zarząd, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowani przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej.

§22.

22.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych PTBN, nie będących członkami Zarządu PTBN.
22.2. Skład Komisji Rewizyjnej jest wybierany przez Walne Zebranie PTBN. Komisja Rewizyjna 22.3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
22.3.1. kontrola działalności Zarządu, organów i komórek organizacyjnych PTBN pod względem rzeczowym i finansowym,
22.3.2. przedstawianie Zarządowi PTBN wniosków i uwag pokontrolnych,
22.3.3. składanie na Walnym Zebraniu PTBN sprawozdań i wniosków pokontrolnych oraz wniosków o udzielenie absolutorium dla władz PTBN.
22.4. Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu, organów i komórek organizacyjnych PTBN:
22.4.1. w końcu każdego roku kalendarzowego,
22.4.2. przed zwyczajnym Walnym zebraniem PTBN,
22.4.3. na wniosek Zarządu PTBN,
22.4.4. na wniosek co najmniej 10.członków zwyczajnych PTBN.
22.5. Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzić kontrolę z własnej inicjatywy.
22.6. Komisja Rewizyjna obraduje pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy. Uchwały Komisji są prawomocne gdy w posiedzeniu uczestniczą co najmniej 2 osoby ze składu Komisji i zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
22.7. Komisja Rewizyjna może zasięgać opinii wybranych przez siebie specjalistów.
22.8. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej – powinien on być uzupełniony drogą wyborów przez walne Zebranie zwołane przed obradami Komisji.

§23.

23.1. Sąd Koleżeński PTBN składa się z 5. członków zwyczajnych PTBN nie będącymi członkami Zarządu PTBN.
23.2. Skład Sądu Koleżeńskiego jest wybierany przez Walne Zebranie. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
23.3. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie:
23.3.1. sporów między członkami PTBN,
23.3.2. naruszeń statutu lub interesów PTBN,
23.3.3. naruszeń zasady współżycia społecznego lub etyki zawodowej.
23.4. Sąd Koleżeński zbiera się na wniosek Zarządu PTBN i obraduje pod kierownictwem przewodniczącego Sądu lub jego zastępcy. Postanowienia Sądu Koleżeńskiego są przekazywane Zarządowi PTBN.
23.5. Postanowienia Sądu Koleżeńskiego są prawomocne, gdy w posiedzeniu uczestniczą co najmniej 3 osoby ze składu Sądu i zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
23.6. Sąd Koleżeński może zasięgać opinii wybranych przez siebie specjalistów.
23.7. W przypadku zmniejszenia się składu Sądu Koleżeńskiego, jego skład powinien być uzupełniony drogą wyborów przez Walne Zebranie przed posiedzeniem Sądu.

§24.

24.1. Od uchwały Zarządu i postanowień Sądu Koleżeńskiego PTBN przysługuje zainteresowanym stronom odwołanie do najbliższego Walnego zebrania PTBN w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
24.2. Decyzja Walnego Zebrania PTBN jest ostateczna.

§25.

25.1. Komisja lub Zespół PTBN jest organem PTBN mającym na celu realizację określonych celów PTBN.
25.2. Komisja lub Zespół PTBN są powoływane przez Zarząd PTBN z jego inicjatywy lub na wniosek grupy członków PTBN.
25.3. Strukturę i sposób pracy Komisji lub Zespołu określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§26.

26.1. Klub PTBN jest regionalnym organem PTBN mającym za zadanie ułatwić skupionym w nim członkom wykonanie ich obowiązków i korzystanie z przysługujących praw.
26.2. Klub PTBN jest powoływany przez Zarząd PTBN na wniosek grupy członków PTBN.
26.3. Członek PTBN ma prawo dowolnie wybrać Klub, do którego chce należeć, względnie nie należeć do żadnego Klubu.
26.4. Strukturę i sposób pracy Klubów określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd PTBN.

§27.

27.1. Biuro PTBN wykonuje czynności typu administracyjnego i finansowego związane z działalnością PTBN na szczeblu zarządu i organów PTBN.
27.2. Strukturę i sposób pracy Biura określa regulamin zatwierdzony przez zarząd PTBN.

§28.

Regulaminy organów i komórek organizacyjnych PTBN zatwierdzone przez zarząd PTBN podlegają ocenie przez Walne Zebranie, które może wnieść do nich zmiany.

Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE PTBN

§29.

29.1. Majątek PTBN tworzą nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
29.2. Na fundusze PTBN składają się:
29.2.1. wpisowe i składki członkowskie,
29.2.2. zapisy, darowizny, dotacje,
29.2.3. inne wpływy z działalności statutowej,
29.2.4. wpływy z działalności gospodarczej.
29.3. Majątek PTBN służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.
29.4. Zobowiązania majątkowe – za wyjątkiem nabywania i zbywania nieruchomości – są podejmowane na podstawie uchwały Zarządu PTBN. Uchwały w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości podejmuje Walne Zebranie.
29.5. Zobowiązania majątkowe mogą być podejmowane tylko w takim zakresie, by mogły być pokryte z wpływów działalności statutowej i gospodarczej (jeśli jest prowadzona), z wykluczeniem pobierania pożyczki lub obciążenia posiadanych nieruchomości względnie ruchomości, i bez szkody dla realizacji uchwalonego planu pracy PTBN.
29.6. Dokumenty związane z zobowiązaniami majątkowymi podpisują:
29.6.1. przewodniczący zarządu PTBN lub w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zarządu PTBN oraz
29.6.2. członek zarządu PTBN pełniący funkcję skarbnika lub w razie jego nieobecności, członek Zarządu PTBN pełniący funkcję zastępcy skarbnika.

Rozdział VI. ZMIANA STATUTU LUB SIEDZIBY PTBN, LIKWIDACJA PTBN

§30.

30.1. Wniosek dotyczący zmiany statutu lub siedziby PTBN uchwala Zarząd lub Komisja Rewizyjna PTBN.
30.2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub siedziby PTBN podejmuje Walne Zebranie PTBN większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu i uprawnionych do głosowania członków PTBN.
30.3. Wnioski dotyczące zmian statutu PTBN powinny być podane do wiadomości członków PTBN co najmniej na 30 dni przed walnym Zebraniem, na którym mają być dyskutowane.

§31.

31.1. Uchwałę w sprawie likwidacji PTBN podejmuje Walne Zebranie PTBN większością 2/3 głosów co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków PTBN.
31.2. Uchwała o likwidacji PTBN powinna określać sposób likwidacji oraz cel na jaki majątek ma być przeznaczony. Uchwała podlega zatwierdzeniu przez Sąd Rejestrowy.

KONIEC