RODO

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych przez PTBN

 

Realizując obowiązek określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących, 41-506 Chorzów ul. Racławicka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, KRS nr 0000099761.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji bycia przez Panią/Pana członkiem PTBN

b) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora

c) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; w szczególności w związku ze składaną deklaracją przystąpienia do PTBN i opłacania składek członkowskich, realizacją celów statutowych, organizacją szkoleń i seminariów, wystawianiem faktur, not księgowych, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z działalnością PTBN oraz prowadzeniu korespondencji.

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy obsługujące administratora danych takie jak: biuro rachunkowe, firmy informacyjne, kancelarie prawne oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji bycia przez Panią/Pana członkiem PTBN, a po skreśleniu z listy członków PTBN do realizacji ewentualnych roszczeń albo przez okres określony w przepisach prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – ze skutkiem na dzień po złożeniu oświadczenia o takiej treści.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkować niebyciem przez Panią/Pana członkiem PTBN.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dodatkowo zapewniamy, że PTBN dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • W razie pytań i/lub wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt pod adresem: ptbn@interia.pl